08.05.2023

Vekil I-H ve Vekil M-K Sınav Duyurusu

T.C.
KAHRAMANMARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ
VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

 

 

Sayı   : 50435097-902.03- 3743348                                                                                                08.05.2023
Konu : Vekil İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlık Sınav Duyurusu

 

SINAV DUYURUSU

 

İlgi         :a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
               b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
               c) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

          

            İlimiz İlçe Müftülükleri emrinde görev yapan personelimizden, Yurtdışına din görevlisi olarak giden, uzun süreli sağlık kurulu raporu alan, diğer kurumlarda uzun süre din görevlisi olarak görevlendirilen ve askere sevk edilen personelin yerine görevlendirilmek üzere, 657 Sayılı D.M.K.'nun 86. maddesi gereğince açıktan Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin-Kayyımlık sözlü/uygulamalı sınavı yapılacaktır.

           

A)A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1--657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2- Vekil İmam Hatiplik için İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Ön lisans veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.

3- Vekil Müezzin Kayyımlık için İHL mezunu veya lise mezunu + hafız olmak (İHL mezunu olmayanların hafız olması şarttır.)

4-İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

5-2022 yılı KPSS (B) grubundan (DHBT) lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (Elli) puan almış olmak,

6- Yukarıdaki şartları taşıyanlar ve halen vekil olarak görev yapanlar da başvuruda bulunabileceklerdir.

B) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi aslı ve fotokopisi,

2-Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi), Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

3- Varsa Hafızlık Belgesi

NOT: Lise mezunu ve hafız olan adaylar sınavı kazanmaları halinde sadece Vekil Müezzin-Kayyım ihtiyacı olduğunda görev verilecektir.

4-Başvurular sadece İLÇE MÜFTÜLÜKLERDEN yapılacak olup, Sınav Başvuru dilekçesi İlçe Müftülüklerinden alınacaktır.

5-Başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

C)BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1-Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, istenen belgelerle birlikte başvuru dilekçesini doldurarak İlçe Müftülüklerine 08.05.2023-22.05.2023 tarihleri arasında 08:00-16:30 saatleri arasında şahsen müracaat edeceklerdir. (Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına ikinci şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.)

2- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3-Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde iletişim bilgileri hariç kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

4-Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

D) SINAV İŞLEMLERİ,SINAVIN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE KONULARI

1- Sınav Tarihi https://kmaras.diyanet.gov.tr. adresinden 26.05.2023 tarihinde ilan edilecektir.

2- Adaylar, sınava girerken kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

3-İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4-Sınav Konuları:

a) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
b)Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
c)Hitabet, Ezan ve ikamet. (10 puan)

E) DEĞERLENDİRME, BAŞARI SIRALAMASI VE SINAV SONUÇLARI

1-Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2-Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3-Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halindesırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

4- Sınav sonuçları, sınav işlemlerinin tamamlanmasının ardından http://kmaras.diyanet.gov.tr

adresinden ilan edilerek tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1- Adaylar sınav sonuçlarını https://kmaras.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Kahramanmaraş İl Müftülüğüne yapılacaktır.

3- İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4- Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Kahramanmaraş İl Müftülüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

G) ATAMA İŞLEMLERİ

1- İlimiz ve ilçe Müftülüklerinde boş olan veya boşalacak olan İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım kadrolarına başarılı olanlar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle sırası gelenin vekil ataması yapılacaktır.

2- Sırası gelen adaya telefonla ulaşılacaktır. Bu sebeple numarasını değiştiren adaylar İlimiz Müftülüğünde vekil görevlendirme işlemlerini takip eden personele ulaşarak bilgi güncellemelerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde kendisine telefonla ulaşılamaması halinde sırası geçmiş olacaktır.

3-Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunan, tespit edilen veya yapılan arşiv araştırması sonucunda haklarında olumlu netice alınamayanlar, sınavı kazansalar veya atamaları yapılsa bile başarısız sayılacaklar ve atamaları yapılanların görevine son verilecek olup, her hangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Ğ) DİĞER HUSUSLAR

1-Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır.

2-Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi,sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3-Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

4-Sınav ile ilgili süreçte ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen talimatlar bağlayıcı olacağından Başkanlık talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

5-Bu sınav ile ilgili hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde bu sınavı gerçekleştirecek olan Sınav Kurulutarafından değerlendirilecektir.

6-Bu Sınav bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır.

H-İLETİŞİM

Kahramanmaraş İl Müftülüğü 
Menderes Mah. Trabzon Cad. Hafız Ali Efendi Bl. No: 71

Tel                   : 0 344 231 2760-61-62
Faks               : 0 344 231 27 64
E-posta          : kmaras@diyanet.gov.tr

İlgililere ilanen duyurulur.